فیلمهای هنرپیشگان کلاسیک سینمای جهان

فیلمهای کلینت ایستوود   1-خوب، بد، زشت = دوبله دوصدا   2- قاتلی برفراز آیگر =  دوبله دوصدا    3- هنگ جانبازان  = دوبله دوصدا   4- بخاطر چند دلار بیشتر = دوبله دوصدا   5-هری کثیف = دوبله دوصدا   6-قدرت مگنوم = دوبله دوصدا   7-کارخون = دوبله دوصدا   8- روی خط آتش = دوبله دوصدا   9- جوزی ولز یاغی =  دوبله دوصدا   10- جهانی بی عیب  =  دوبله دوصدا   11- قدرت مطلق  = دوبله دوصدا   12- طناب اعدام  = دوبله دوصدا   13- تیزتک  = دوبله دوصداّ   14- استخر مرگ =  دوبله دوصدا   15- بخاطر یک مشت دلار = 3 صدا با 2 دوبله   16 بلف کوگان  =  دوبله دوصدا   17-نابخشوده   = دوبله دوصدا   18-آوازی برای میستی بنواز =  زیرنویس فارسی   19-قلعه عقابها  = دوبله دوصدا   20-جو کید  = دوبله دوصدا   21- فرار از زندان آلکاتراز =  دوبله دوصدا   22-عزیز میلیون دلاری =  زیرنویس فارسی   23-گرن تورینو  = دوبله دوصدا   26- ولگردهای دشت مرتفع  = زیرنویس فارسی   27-شهر حرارت  = دوبله دوصدا   28-سوار سرنوشت  =  دوبله دوصدا   29-برانکوبیلی =  زیرنویس فارسی   30-دوقاطر برای خواهر سارا =  زیرنویس فارسی   31- از هر راهی که می توانی = اصلی   32-کادیلاک صورتی =  اصلی   33-دعوت به مبارزه =  دوبله دوصدا   34-روباه آتشین  =  زیرنویس فارسی   35-مرد کلوپ شبانه  =  زیرنویس فارسی   36-برخورد ناگهانی =  دوبله دوصدا   37-پال ریدر =  زیرنویس فارسی   38-تپه اندوهبار =  اصلی   39-شکارچی سفید. قلب سیاه  =  اصلی   40- جی ادگار = زیرنویس - کارگردان کلینت ایستوود   41-نیمه شب در باغ خیروشر = زیرنویس فارسی   42-کابویی های فضایی  = زیرنویس فارسی   43-پرنده   = اصلی - کارگردان کلینت ایستوود   44-اثبات جرم  = اصلی   45- فریب خورده  =  اصلی     46- طناب محکم   =  اصلی   47- پایدار = زیرنویس فارسی – کارگردان کلینت ایستوود   48-بچه اشتباهی  =  زیرنویس فارسی   49-آخرت =  اصلی - کارگردان کلینت ایستوود   50- منحنی در دسر = زیرنویس فارسی   51- دشتهای پست و مرتفع = منواورجینال دوصدا   52-تازه کار  =  دوبله دوصدا   53-رودخانه مرموز = دوبله دوصدا - کارگردان کلینت ایستوود   54-نامه هایی از ایو جیما = دوبله دوصدا   55-نقاشی واگن شما = زیرنویس فارسی   56-تحمیل کننده  = دوبله قدیمی منوفعال دوصدا   57-بریزی = زیرنویس - کارگردان کلینت ایستوود

/ 0 نظر / 464 بازدید